logo songteksten.net

De Kast - Paradys By It Dashboardljocht

Paradys by it dashboardljocht

Syb:
O ik wit it noch mar al te goed, krekt as barde alles justerjûn
We perkearden by de mar en fieder wie gjin ien dêrby
En ik hie noch nea in faam, nea sa`n moaie faam asto wiest
En alle maten ut `e klasse wiene fêst jeloers op my

En no fiel ik dy waarme gleone hûd fan dy
En dat gefoel yn myn liif dat is sa frjemd foar my
En we gloeie as it izer by in smid yn it fjoer
gloeie as it izer by in smid yn it fjoer
No kom op, hâldt dy taai, hé kom op, hâldt dy taai

Maaike & Syb:
Al is `t kâld en iensum, wêr `t de leafd` us brocht
`t is in wier paradys by it dashboardljocht

Syb & Maaike:
Ik wit net hoe `k it hie, wêr hie `k myn gat yn draaid
We wiene amper sawntjin jier, we wiene amper klaaid
Ik wit net wat der barde en da `k al dy dingen samar doarde
Ik wit net hoe `k it hie, wêr hie `k myn gat yn draaid
We wiene amper sawntjin jier, we wiene amper klaaid

Syb:
Leave hearst myn hert net slaan of is `t it ritme fan de radio
O wat ha `k hjir lang op wachte, leave `k bin sa gek op dy
En ik sil dy wol fertelle, krijst der neffens my gjin spyt fan
Hjir sil w` in grap fan ha, dus slút dyn eagen mar
It falt dy alles ta, dit makkest never nea wer mei

En no fiel ik dy waarme gleone hûd fan dy
En dat gefoel yn myn liif dat is sa frjemd foar my
En we gloeie as it izer by in smid yn it fjoer
gloeie as it izer by in smid yn it fjoer
No kom op, hâldt dy taai, hé kom op, hâldt dy taai

Maaike & Syb:
Al is `t kâld en iensum, wêr `t de leafd` us brocht
`t is in wier paradys by it dashboardljocht
Al is `t kâld en tsjuster, wêr `t de leafd` us brocht
wêr `t de leafd` us brocht
paradys by it dashboardljocht

Syb & Maaike:
Doch no mar goed dyn best, en ús Memmy Natoer docht de rest
Ik wit net hoe `k it hie, wêr hie `k myn gat yn draaid
We wiene amper sawntjin jier, we wiene amper klaaid
We gean der tsjinoan de hiele jûn ja we gean der tsjinoan want jûn is de jûn
4x

Sportferslach

Maaike:
STOP DER MEI, IK WOL IT WITTE NO
Foardat wy fierder geane silst my leaf ha?
Silst my leaf ha foar ivich, hast my nedich?
Silst my nea ferlitte, makkest do my gelokkich, toe fertel it my gau
Nimst my mei wêrsto giest en wurd ik letter dyn frou

Silst my leaf ha, silst my leaf ha foar ivich, hast my nedich
Silst my nea ferlitte, makkest do my gelokkich, toe fertel it my gau
Nimst my mei wêrsto giest en wurd ik letter dyn frou
Ik wol it witte no foardat wy fierder geane: silst my leaf ha
Silst my leaf ha foar ivich

Syb:
Ak de sliep út ha, leave leave, ak de sliep út ha
Ak de sliep út ha, dan jou `k dy it antwurd yn `e moarntiid
3x

Maaike:
Ik wol it witte no: silst my leaf ha Silst my leaf ha foar ivich,
hast my nedich
Silst my nea ferlitte, makkest do my gelokkich, toe fertel it my gau
Nimst my mei wêrsto giest en wurd ik letter dyn frou
Ik wol it witte no: foardat wy fierder geane: silst my leaf ha
Silst my leaf ha foar ivich

No kom op jonkje, wat wurdt it
Kom op jonkje ik ha `t de hiele nacht oan tiid hjir
Wat wurdt it ja of nee
Wat wurdt it jonkje, JA, OF NEE

Syb:
Ak de sliep út ha, leave leave, ak de sliep út ha
Ak de sliep út ha, dan jou `k dy it antwurd yn `e moarntiid

Maaike:
Ik wol it witte no; silst my leaf ha

Syb:
Ak de sliep út ha

Silst my leaf ha foar ivich, hast my nedich Leave leave
Silst my nea ferlitte, ak de sliep út ha
Makkest do my gelokkich, ak de sliep út ha
Toe fertel it my gau, Dan jou ik dy it ant-
Nimst my mei wêrsto giest, wurd yn `e moarntiid
En wurd ik letter dyn frou
Ik moat it witte no: foardat wy fierder geane, ik jou dy it antwurd
Slist my leaf ha, silst my leaf ha foar ivich, yn `e moarntiid

Syb: Ak de sliep út ha
Maaike: Silst my leaf ha foar ivich
Syb: Ak de sliep út ha
Maaike: Silst my leaf ha foar ivich

Syb:
O it wie net mear te halden WOW sa is `t gien
En mei dit mantsje út `e Wâlden wie it samar dien
Ik begûn te swarren by hast alles wat my dierber wie
Ik soe dy leaf ha oan `t de ein fan `e tiid echt wier
Ik soe dy leaf ha oan `t de ein fan `e tiid

No sil ik bidde dat de ein fan `e tiid
Mar hiel gau komme mei
Want ak hjir no noch langer as in tel by dy bin
Nee dan gean `k hjir folle leaver noch wei
Ik sil myn wurd wol hâlde en myn plicht wol dwaan
Mar de himel allinnich kin my antwurd jaan
Bidde foar de ein fan de tiid dat dy mar komme mei (mei mei)
Bidde foar de ein fan de tiid wer is de ein fan de myn tiid mei dy

It wie lang ferlyn en it wie sa foarby
Mar it wie hiel wat better as hjoed de dei

Maaike:
En it wie nea sa goed en ik kin nea wer oer
Mar ja we gloeiden as it izer by in smid yn it fjoer

Paradijs bij het dasboardlicht
Syb:
O ik weet het nog maar al te goed, net of gebeurde alles gisteravond
We parkeerden bij het meer en verder was geen een erbij
En ik had nog nooit een meisje, nooit zo`n mooi meisje als jij was
En alle vrienden uit de klas waren vast jaloers op mij

En nu voel ik die warme hete huid van jou
En dat gevoel in mijn lijf dat is zo vreemd voor mij
En we gloeien als het ijzer bij de smid in het vuur
gloeien als het ijzer bij de smid in het vuur
Nu kom op, hou je taai, hé kom op , hou je taai

Maaike & Syb:
Al is het koud en eenzaam, waar de liefde ons bracht
Het is een waar paradijs bij het dashboardlicht

Syb & Maaike:
Ik weet niet hoe ik het had, waar had ik mijn gat ingedraaid
We waren net zeventien jaar, we waren schaars gekleed
Ik weet niet wat er gebeurde en dat ik al die dingen zomaar durfde
Ik weet niet hoe ik het had, waar had ik mijn gat ingedraaid
We waren net zeventien jaar, we waren schaars gekleed

Syb:
Lieve hoor je mijn hart niet slaan of is het de ritme van de radio
O wat heb ik hier lang op gewacht, lieverd ik ben zo gek op jou
En ik zal je wel vertellen, je krijgt er volgens mij geen spijt van
Hier zullen we een grap van hebben, dus sluit je ogen maar
Het valt je alles mee, dit maak je never nooit meer mee

En nu voel ik die warme hete huid van jou
En dat gevoel in mijn lijf dat is zo vreemd voor mij
En we gloeien als het ijzer bij de smid in het vuur
gloeien als het ijzer bij de smid in het vuur
Nu kom op, hou je taai, hé kom op , hou je taai

Maaike & Syb:
Al is het koud en eenzaam, waar de liefde ons bracht
Het is een waar paradijs bij het dashboardlicht
Al is het koud en donker, waar de liefde ons bracht
paradijs bij het dashboardlicht

Syb & Maaike:
Doe nu maar goed je best, en ons Moedertje Natuur doet de rest
Ik weet niet hoe ik het had, waar had ik mijn gat ingedraaid
We waren net zeventien jaar, we waren schaars gekleed
We gaan er tegenaan vanavond, want vanavond is de avond
4x

Sportverslag

Maaike:
STOP ERMEE, IK WIL HET WETEN NU
Voordat we verder gaan zul je me lief hebben?
Zul je me lief hebben voor eeuwig, heb je me nodig?
Zul je me nooit verlaten, maak jij me gelukkig, toe vertel het me gauw
Neem je me mee waarheen je gaat en word ik later je vrouw

Zul je me lief hebben, zul je me lief hebben voor eeuwig, heb je me nodig
Zul je me nooit verlaten, maak jij me gelukkig, toe vertel het me gauw
Neem je me mee waarheen je gaat en word ik later je vrouw
Ik wil het weten voordat we verder gaan: zul je me lief hebben
Zul je me lief hebben voor eeuwig

Syb:
Als ik de slaap uit heb, lieverd lieverd, als ik de slaap uit heb
Als ik de slaap uit heb, geef ik jou het antwoord in de morgen
3x

Maaike:
Ik wil het weten nu: Zul je me lief hebben Zul je me lief hebben voor eeuwig,
heb je me nodig
Zul je me nooit verlaten, maak jij me gelukkig, toe vertel het me gauw
Neem je me mee waarheen je gaat en word ik later je vrouw
Ik wil het weten voordat we verder gaan: zul je me lief hebben
Zul je me lief hebben voor eeuwig

Wat wordt het jongetje, kom op, ik heb de hele avond tijd
Wat wordt het jongetje ja of nee
Wat wordt het jongetje, JA, OF NEE

Syb:
Als ik de slaap uit heb, lieverd lieverd, als ik de slaap uit heb
Als ik de slaap uit heb, geef ik jou het antwoord in de morgen

Maaike:
Ik wil het wten nu: zul je me lief hebben?

Syb:
Als ik de slaap uit heb

Zul je me lief hebben voor eeuwig, heb je me nodig lieverd lieverd
Zul je me nooit verlaten, als ik de slaap uit heb
Maak jij me gelukkig, als ik de slaap uit heb
Toe vertel het me gauw, dan geef ik jou het ant-
Neem je me mee waarheen je gaat, woord in de morgen
En word ik later je vrouw
Ik moet het weten nu: voordat we verder gaan ik geef jou het antwoord
Zul je me lief hebben, zul je me lief hebben voor eeuwig, in de morgen

Syb: Als ik de slaap uitheb
Maaike: Zul je me lief hebben voor eeuwig
Syb: Als ik de slaap uit heb
Maaike: Zul je me lief hebben voor eeuwig

Syb:
O ik was niet meer te houden WOW zo is het gegaan
En met dit mannetje uit de Wouden was het zomaar gedaan
Ik begon te zweren bij alles wat me dierbaar was
Ik zou je lief hebben totaan het einde van de tijd echt waar
Ik zou je lief hebben totaan het einde van de tijd

Nu zal ik bidden dat de einde van de tijd
Maar heel snel komen mag
Want als ik hier nu nog langer als een tel bij jou ben
Nee dan ga ik hier nog veel liever weg
Ik zal mijn woord wel houden en mijn plicht wel doen
Maar de hemel alleen kan mij antwoord geven
Bidden voor de einde van de tijd dat die maar komen mag (mag mag)
Bidden voor de einde van de tijd waar is de eind van de tijd met jou

Het was lang geleden en zo voorbij
Maar het was heel wat beter als de dag van vandaag

Maaike:
En het was nooit zo goed en het kan nooit weer over
Maar ja we gloeiden als het ijzer bij een smid in het vuur

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor prive-gebruik gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.