logo songteksten.net

De Kast - Alles Wat Ik Doch

it is my altyd bybleaun, dy dei, dat plak, dy stêd
yn in skier ferline kaamsto op myn paad
dyn loaits, dat eachkontakt, sa krêftich en yntins
dy dei doe't leafde kaam, waard ik in hiel oar mins

alles wat ik doch
alles wat ik sil
wurdt nea wer wat ik wie en leit myn libben stil
asto my ferlitst
net langer by my bist
wit ik my gien ried, wit ik my gjin ried

dan sil ik net maear rispje fan watsto siedde hast
dan sil de boarne opdroegje dêr't myn libben draait
do bist myn rjochterhân, de bettere kant fan my
do helpst my út de brân, myn rêding kaam troch dy
alles wat ik doch
alles wat ik sil
wurdt nea wer wat ik wie en leit myn libben stil
asto my ferlitst
net langer by my bist
wit ik my gien ried, wit ik my gjin ried

it wie in falske start, in wifeljend begjin
mar ik wraksele omheech en joech myn libben sin
ik wist net wêrsto wiest, mar doe't ik dy wer fûn
bleausto yn myn hert, waardsto my fêste grûn

alles wat ik doch
alles wat ik sil
wurdt nea wer wat ik wie en leit myn libben stil
asto my ferlitst
net langer by my bist
wit ik my gien ried, wit ik my gjin ried

alles wat ik doch
alles wat ik sil
wurdt nea wer wat ik wie en leit myn libben stil
asto my ferlitst
net langer by my bist
wit ik my gien ried, wit ik my gjin ried

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.