logo songteksten.net

Twarres - Wer Bisto

Doe't ik dy seach lang ferlyn,
wat docht it dochs sear, as ik d'r wer oan tink
Doe't ik dy seach lang ferlyn
wat docht it dochs sear, as ik d'r wer oan tink

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij

Hjir bin ik, wer bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik, wer bisto
It is te lang lyn
Do bist net oars als leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, so asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik, (hjir bin ik) wer bisto (wer bisto)
It is al lang lyn
Hjir bin ik, (hjir bin ik) wer bisto (wer bisto)
It is te lang lyn

Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy,
Eltse kear opnij
Ik sjoch dy,
Ik hear dy,
Ik fiel dy, eltse kear opnij
Eltse kear opnij

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.