logo songteksten.net

Piter Wilkens - Pake Syn Wein

Ik seach okkerdeis in foto fan in âld Dauphine, pake syn wein
En ik tocht by my sels hoe koene wy der ea yn, yn pake syn wein
Ik moat laitsje as ik werom tink oan dy tiid
It wie pake`s earste auto en wat wie er bliid
Hy siet grutsk efter it stjoer mei in grouwe sigaar, yn pake syn wein, pake syn wein
En oan `e ein fan de rit allegear mislik en raar yn pake syn wein, pake syn wein
Broer en ik sieten tusken beppe en mem yn
Op `e efterbank, en sy drukten ús hast fyn
Heit lies de kaart en stiet neist pake moai rom
Mei suske op skurte, wy hiene kwalik gong
As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein
Yn pake syn wein, pake syn wein
Beppe stonk nei klonje en heit stonk nei Fresh-up
Yn pake syn wein, pake syn wein
Mar it rútsje mocht net iepen want dan siigde it te bot
Yn pake syn wein, pake syn wein
Mem hie de júns tefoaren broadsjes smard
Dus ite, ite, ite, ja se hold ús koart
Mar wy hien Exota foar de hiele dei
En wy krigen faaks in iisco dus wy woene altyd mei
As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein
Yn pake syn wein, pake syn wein
Wy songen âlde ferskes en wy laken hiel wat ôf
Yn pake syn wein, pake syn wein
Fan Heit syn flauwe grappen krigen wy mar net genôch
Yn pake syn wein, pake syn wein
Om it hoartsje stopje omdat der ien sa noadich moast
Efkes gau yn `e berm mar úteinlik doch net doarst
Mar dan koene dochs de skonken even rjocht
En "plank gas pake" en fierder mei de tocht
As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein
Yn pake syn wein, pake syn wein
Ja it wie doe wol in moaie tiid, yn pake syn wein, pake syn wein
De simmers wiene lang en Fryslân wiid, yn pake syn wein, pake syn wein
In hiele dei klam foar in kertierke bosk as strân
Brodzich en gear mar we ha it moai hân
En ik fielde my feilich en as in kening sa ryk
Want ús pake hie in auto op `e dyk
As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein
Yn pake syn wein, pake syn wein
Opa zijn wagen
Ik zag laatst een foto van een oude Dauphine, opa zijn wagen
En ik dacht bij mezelf hoe konden wij daar ooit in, in opa zijn wagen
Ik moet lachen als ik terug denk aan die tijd
Het was opa`s eerste auto en wat was hij blij
Hij zat groots achter het stuur met een grote sigaar, in opa zijn wagen, opa zijn wagen
En aan het eind van de rit allemaal misselijk en raar in opa zijn wagen, opa zijn wagen
Broer en ik zaten tussen oma en moeder in
Op de achterbank, en drukten ons bijna fijn
Vader las de kaart en zat naast opa mooi ruim
Met zusje op de schoot, wij hadden bijna geen gang
Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind
In opa zijn wagen, opa zijn wagen
Oma stonk naar oude colonge en vader stonk naar Fresh-up
In opa zijn wagen, opa zijn wagen
Maar het raampje mocht niet open, want dat waaide te hard
In opa zijn wagen, opa zijn wagen
Moeder had de avond van te voren broodjes gesmeerd
Dus eten, eten, eten ja ze hield ons kort
Maar we hadden Exota voor de hele dag
En we kregen vaak een ysco dus we wilden altijd mij
Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind
In opa zijn wagen, opa zijn wagen
Wij zongen oude liedjes en we lachten heel wat af
In opa zijn wagen, opa zijn wagen
Van vader zijn flauwe grappen kregen wy maar niet genoeg
In opa zijn wagen, opa zijn wagen
Om het hutje stoppen omdat er iemand zo nodig moest
Eventjes gauw in de berm ,aar uiteindelijk toch niet durft
Maar dan konden toch even de benen recht
En "plank gas opa" en verdermet de tocht
Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind
In opa zijn wagen, opa zijn wagen
Ja het was toen wel een mooie tijd, in opa zijn wagen, opa zijn wagen
De zomers waren lang en Friesland wijd, in opa zijn wagen, opa zijn wagen
Een hele dag klam voor een kwartiertje bos of strand
Warm en moe maar we hebben het mooi gehad
En ik voelde me veilig en als een koning zo rijk
Want ons opa had een auto op de weg
Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind
In opa zijn wagen, opa zijn wagen

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.