logo songteksten.net

Piter Wilkens - Sjongersbloed

Wês do mar in moaie jonge,
in spikerbroek-reclame boy
Meitsje do mar hits en jild
mei dyn populêre rotsoai
Op in dei ha se genoôch
fan dyn neimoadrige shit
En dan is it kâld en iensum
as dyn publyk dy gau ferjit

Salang ik libje, sûn bin en goed
Salang sil ik sjonge, want ik ha sjongersbloed

By ús yn't doarp op skoalle
songen wy faak yn koar
Master sei "hald do dy mar stil,
do hast der gjin stim foar"
Mar al dy goeie sjongers
út die goeie êlde tiid
Binn' nearne mear te hearren
en ik sjong frij en bliid

Salang ik libje, sûn bin en goed
Salang sil ik sjonge, want ik ha sjongersbloed

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.