logo songteksten.net

Piter Wilkens - Sinne

Sa folle minsken wolle sa folle
Sa folle minsken ha san soart begear
En ot se hawve wot se graag wolle dan wolle se mear sa folle mear
Sa folle minksen blieuwe mar stribjen, sa folle minsken gripe mar mis
Se hawve te drok mei, ferjitte te libjen, en sjuche mar net nei wat er ol is

Sa folle minksen wolle mear romte, mar sjuche net om nei thuis ynt fjild
Ik sis jim jir is tusken de blomte, en it fergeas it kosset gjin jild
Sa folle minsken siekje en siekje, wolle mear freiheid en wolle mear fleur
Nim ris een kiekje, it sil dei feriekje, kom haw dochs it lef en brek ut de sleur
O sinne sinne sie so sinne skien dochs op mei, o sinne sie soe sinne hjoed bin ik frei

Sa folle minsken lisse de lotte fjirsten te heach it makket se blien
En jir lis ek jir op myn old matte ik hoef net mear os ik jir fien
De hiele natoer fluitet in wieske , de boartsejn de bern wat gean se te kear
It is yn en al libben yn in lyts paradiske, ik krei disse dei want moarn hoeft dat net mear
O sinne sinne sie so sinne skien dochs op mei, o sinne sie soe sinne hjoed bin ik frei

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.