logo songteksten.net

Piter Wilkens - Libben, libben, libben (Leonard Cohen cover)

Ik die de hannen gear en frege:
Heit, kin ik gjin oare namme ha?
Sa’t ik no jhit, da hjitte lefferts
En dêrfoar skamje ik my sa

Bring it libben, libben, libben, libben, libben, libben werom yn my

Hy sei: it is as mei dyn lichem
It is in jefte en in wei
Do kinst fjochtsje, do kinst frije
It is oan dy, wat dochst der mei?

Bring it libben, libben, libben, libben, libben, libben werom yn my

Lit my dan opnij begjinne, Heit
Soargje der foar dat ik no stjer
Ik wol in blier en suver antlit
Ik wol in siel sûnder bedjer

Bring it libben, libben, libben, libben, libben, libben werom yn my

Ik liet dy wier nea sitte, sei Hy
Al wie de striid sa hurd
Jim bouden sels oeral myn tsjerke
Jim sprieken sels oeral myn wurd

Bring it libben, libben, libben, libben, libben, libben werom yn my

En de betsjutting fan dit liet
Lit it rypje oer de wrâld
Foar de frede, as in skyld
Foar alle minsken, jong en âld

Bring it libben, libben, libben, libben, libben, libben werom yn my

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.