logo songteksten.net

Niels Destadsbader - Skwon meiske

Ei wuk peisje van da blond skwon meiske over mie,
recht teegnover mie
Zoek eur durv'n vroagn zoek mien kanse woagn
zie, is echt 'n twuk vo mien
Ik legge mien oar, ik skeir mienen board
vwo gie, vwo gie
'k Stoppe mee smoorn mien erte verloorn
bie gie
bie gie

Moar zes mo 16 joar
en dad es bitter joenk uut den tied da 'k nog breezer droenk
zes mo 16 joar
koa moetn joenger zien
gie woart ton wel de mijne
Gjin avans
gjin avans nee
zes te joenk
't is da 'k zo geirn noar eur loenk
zes mo 16 joar
'k zoen wiln m'n lippen tutten moar 'k kan der achter fluutn, joak

Ei wuk peisje, moestje gie skwon meiske nu mee mie,
binn een joar of drie
twoape kindjes moak'n mekoars lippen smoak'n
gie, wacht je ton ip mie
'k Verkwoape mien koart'n veur 't voetbol an moat'n
vwo gie, vwo gie
'k Skreme liek Karen Damen ok u nie zie,
nie zie
Moa zes mo 16 joar
en dad es veel te joenk uut den tied da 'k nog breezer droenk
zes mo 16 joar
ka moetn joenger zijn
gie woart ton wel de mijne
Gjin avans
gjin avans nee
't is da 'k zo geirn noar eur loenk
zes mo 16 joar
'k zoen wiln m'n lippen tutten moar 'k kan der achter fluutn, joak

Veel te joenk 't meiske es moa 16 joar

Ol e sjanse da eur moeder trekt ip eur

FEMU logo Songteksten.net heeft toestemming van Stichting FEMU om deze songtekst te tonen.

De songteksten mogen niet anders dan voor privedoeleinden gebruikt worden, iedere andere verspreiding van de songteksten is niet toegestaan.